gdynia

ROZLICZ PIT 2022 W GDYNI

gdynia

Aby wziąć udział w Loterii należy:

spełnić łącznie warunki opisane w par. 7 ust 1 i 2 Regulaminu oraz zgłosić w terminie od godz. 00:00:0 1 dnia 15. 03.2023 r. do godz. 23:59:59 dnia 14.05.2023 r. włącznie swój udział
w Loterii poprzez rejestrację swojego Zgłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.pitwgdyni.pl za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego poprze z wypełnienie w odpowiednich polach następujących danych oraz wykonanie następujących czynności

⎯ imienia i nazwiska;
⎯ unikatowego numeru telefonu komórkowego do kontaktu;
⎯ dobrowolne podanie adres e mail;
⎯ adresu zamieszkania;
⎯ numeru PESEL lub daty urodzenia i obywatelstwa w przypadku nieposiadani a numeru PESEL;
⎯ potwierdzeni a faktu złożenia Deklaracji PIT za rok 2022 w jednym z Urzędów Skarbowych w Gdyni;
⎯ wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ;
⎯ potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Loterii oraz akceptacji i jego warunków;
⎯ oświadczenie , czy Deklarację PIT Uczestnik loterii składa, wskazując Miasto Gdynia, po raz pierwszy czy po raz kolejny;
⎯ oświadczenie , że Uczestnik jest osobą pełnoletnią oraz ukończył 18 lat oraz nie należy do grona osób wyłączonych z Loterii;
⎯ oświadczenie, że wszelkie dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą na dzień jego wypełnienia;
⎯ przepisanie kodu CAPTCHA;
⎯ zatwierdzenie Zgłoszenia do Loterii poprzez kliknięcie przycisku „BIORĘ UDZIAŁ”.

Po prawidłowym zgłoszeniu d o Loterii poprzez wypełnienie Zgłoszenia na stronie internetowej pojawia się komunikat potwierdzający rejestrację zgłoszenia w bazie Organizatora oraz automatycznie wygenerowany i wyświetlony na ekranie urządzenia, z którego Uczestnik dokonał rejestracji, indywidualny kod rejestracyjny (indywidualny kod ID) wraz z dat ą oraz godziną wpływu na serwer Organizatora.

Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi: 47 829,00 zł brutto (słownie: czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych zero groszy.

Szczegółowe informacje nt. loterii znajdziesz na: www.pitwgdyni.pl

gratifica

ROZLICZ PIT 2022 W GDYNI

Pozostałe projekty

Piekoszow 1

Piekoszów - tu się opłaca

Ilawa 1

Rozlicz PIT w Iławie i wygraj 7 000 zł!

V4 FINAL

Rozlicz PIT w Markach