Organizacja loterii fantowej

gratifica loterie fantowe

Loterie fantowe w Polsce. Definicja, przepisy, zasady urządzania. Sprawdź!
Ustawa o grach hazardowych, regulująca rynek gier losowych w Polsce, rozróżnia 3 główne rodzaje loterii: promocyjne, audioteksowe i fantowe.
W odróżnieniu od dwóch pierwszych typów loterii, które mają charakter stricte komercyjny, loterie fantowe urządza się w celach charytatywnych czy użytecznych społecznie, w szczególności dobroczynnych.

Poniżej zbiór wszystkich najważniejszych informacji dla organizatorów loterii fantowych.

Loteria fantowa - definicja

„Loteria fantowa to gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe.”

Możliwość wygrywania wyłącznie nagród rzeczowych (tzw. fantów) to pierwsza zasadnicza różnica pomiędzy loteriami fantowymi a promocyjnymi, czy audioteksowymi.

Kto może zorganizować loterię fantową?

Loterie fantowe, podobnie jak loterie promocyjne, mogą być organizowane przez osoby fizyczne, osoby prawne (fundacje, gminy, samorządy, stowarzyszenia, szkoły, kluby sportowe) lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej (stowarzyszenia zwykłe, parafie). Warto zaznaczyć, że osoby reprezentujące organizatora nie mogą być skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Jak uzyskać zezwolenie na organizację loterii fantowej i czy jest ono wymagane?

Przepisy dot. gier losowych w Polsce rozróżniają 2 rodzaje loterii fantowych:

- tzw. małe loterie fantowe (czyli takie, w których wartość puli wszystkich nagród brutto nie przekracza wysokości kwoty bazowej) [KWOTA BAZOWA – dowiedz się więcej na naszym blogu];

- loterie fantowe (czyli takie, w których pula wszystkich nagród rzeczowych przekracza wysokość kwoty bazowej).

Kluczową różnicą wynikającą z wysokości puli nagród jest w przypadku tzw. małych loterii fantowych obowiązek zgłoszenia loterii do obsługującego organizatora urzędu celno-skarbowego na 30 dni przed jej planowanym rozpoczęciem, natomiast na loterię fantową, gdzie wartość wszystkich nagród przekracza wysokość kwoty bazowej wymagane jest zezwolenie (takie, jak w przypadku loterii promocyjnych czy audioteksowych).

Wyjątek od ww. reguł stanowi Art. 7 ust. 1b ustawy o grach hazardowych i dotyczy organizacji pożytku publicznego:

„(…)1b. Loterie fantowe oraz gry bingo fantowe w których wartość puli wygranych jest wyższa od kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, oraz nie przekracza piętnastokrotności tej kwoty, mogą być urządzane przez organizację pożytku publicznego po dokonaniu ich zgłoszenia. Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia tej loterii lub gry. Łączna wartość puli wygranych w loteriach fantowych lub w grze bingo fantowe organizowanych przez organizację pożytku publicznego w oparciu o zgłoszenia, nie może przekroczyć w ciągu roku kalendarzowego trzydziestokrotności kwoty bazowej, o której mowa w art. 70.(…)”

Co powinno zawierać zgłoszenie loterii fantowej składane do urzędu celno-skarbowego?

Art. 38 ust. 2 u.g.o.h. stanowi, iż:

Zgłoszenie loterii fantowej zawiera następujące dane:

1) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot zgłaszający;

2) zobowiązanie wypłacalności nagród;

3) regulamin gry;

4) oświadczenie o legalności źródeł pochodzenia kapitału zakładowego, środków finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe;

5) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;

6) wzór losu, innego dowodu udziału w grze lub kartonu;

7) oświadczenie osób fizycznych zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot zgłaszający, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do zgłoszenia loterii fantowej dołącza się również oświadczenie osoby nadzorującej oraz osoby bezpośrednio prowadzącej tę grę o znajomości przepisów ustawy w zakresie organizowanej gry losowej.

Organizator nie musi więc posiadać gwarancji bankowej wypłaty nagród w loterii, tak jak ma to miejsce w przypadku loterii promocyjnych i audioteksowych.

Regulamin loterii fantowej zawierać powinien (dot. to oczywiście również tzw. małych loterii fantowych):

1) nazwę gry;

2) nazwę podmiotu urządzającego grę;

3) wskazanie organu wydającego zezwolenie;

4) obszar, na którym będzie urządzana gra, oraz miejsce i termin losowania nagród;

5) liczbę losów lub kartonów przeznaczonych do sprzedaży;

6) cenę jednego losu lub kartonu;

7) sposób prowadzenia gry;

8) sposób zapewnienia prawidłowości urządzania gry;

9) terminy rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów lub kartonów;

10) cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, na który zostanie przeznaczony dochód z gry;

11) sposób i termin ogłaszania wyników;

12) miejsce i termin wydawania wygranych;

13) tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń;

14) liczbę i rodzaj fantów przeznaczonych na nagrody oraz procentowe określenie wartości fantów w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów lub kartonów.

Co jeszcze powinien wiedzieć organizator loterii fantowej?

Po przeprowadzeniu loterii fantowej, w terminie do 30 dni organizator ma obowiązek poinformowania urzędu celno-skarbowego o przeprowadzonej loterii, poprzez przesłanie wykazu wydanych wygranych nagród rzeczowych wraz z określeniem ich wartości oraz określeniem wysokości kwot przekazanego dochodu na cele dobroczynne.

Organizator loterii musi również poinformować urząd celno-skarbowy o zamiarze zniszczenia pozostałych losów, na minimum 7 dni przed planowanym terminem zniszczenia.

Opłata za zgłoszenie loterii fantowej

Organizatorzy loterii fantowych i tzw. małych loterii fantowych nie są zobowiązani do wnoszenia jakichkolwiek opłat z tytułu urządzania tych gier, co z pewności motywowane jest przez ustawodawcę celami, w jakich tego rodzaju loterie są urządzane. To kolejna różnica w kontekście organizacji innych rodzajów loterii, wskazanych w ustawie o grach hazardowych.

W razie pytań zachęcamy Państwa do kontaktu z biurem naszej agencji, gdzie specjaliści udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania dot. regulacji prawnych i specyfiki urządzania opisanych wyżej mechanizmów gier losowych.
Dowiedz się więcej!

Skontaktuj się z nami!

Pozostałe wpisy
a61b2a71 fe03 4873 bc5c c80d075161e0
Loterie w liczbach. Wzrost popularności gier losowych w Polsce – raport MF.
loteria na facebook
Ważny wyrok sądu ws urządzania loterii na Facebooku! Warto przeczytać!
sms premium zmiany
Zmiany w Prawie Telekomunikacyjnym – SMS premium – co warto wiedzieć?