piekoszow

Piekoszów – tu się opłaca!

piekoszow

Aby wziąć udział w Loterii należy:

spełnić łącznie warunki opisane w par. 7 Regulaminu oraz zgłosić w okresie od dnia 27.03.2023 r. do dnia 07.05.2023 r. włącznie swój udział w Loterii poprzez:

kompletne i prawidłowe wypełnienie papierowego formularza (kuponu), opatrzenie go własnoręcznym podpisem i wrzucenie go do urny, która znajduje się w Punkcie Obsługi Loterii zdefiniowanym w par. 1 ust. 2 pkt. 7 Regulaminu. Na kuponie należy wpisać:

- imię i nazwisko;
- numer telefonu komórkowego do kontaktu;
- adres e-mail (dobrowolnie);
- adres zamieszkania;
- numer PESEL lub datę urodzenia i obywatelstwo w przypadku nieposiadania numeru PESEL;
- zaznaczyć odpowiednie pole wyboru z informacją, czy Uczestnik Loterii rozlicza się wskazując Miasto i Gminę Piekoszów jako miejsce swojego zamieszkania po raz pierwszy czy po raz kolejny;
- wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 
- zaakceptować zgodę: „Zapoznałem/-łam się z Regulaminem Loterii oraz akceptuję jego postanowienia.”;
złożyć własnoręczny podpis.

b) rejestrację swojego Zgłoszenia na stronie internetowej pod adresem https://rozliczpitwpiekoszowie.pl/ za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego poprzez podanie w odpowiednich polach następujących danych:

- imienia i nazwiska;
- numeru telefonu komórkowego do kontaktu;
- adres e-mail (dobrowolnie);
- adresu zamieszkania;
- numeru PESEL lub daty urodzenia i obywatelstwa w przypadku nieposiadania numeru PESEL;
- zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru z informacją, czy Uczestnik Loterii rozlicza się wskazując Miasto i Gminę Piekoszów jako miejsce swojego zamieszkania po raz pierwszy czy po raz kolejny;
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- zaakceptować zgodę: „Zapoznałem/-łam się z Regulaminem Loterii oraz akceptuję jego postanowienia.”;
-przepisanie kodu zabezpieczającego captcha;
- zatwierdzenie Zgłoszenia do Loterii poprzez kliknięcie przycisku „BIORĘ UDZIAŁ”.

Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi: 20 778,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych zero groszy).

Szczegółowe informacje nt. loterii znajdziesz  na: https://rozliczpitwpiekoszowie.pl/

gratifica

Piekoszów – tu się opłaca!

Pozostałe projekty

Tymbark Gazzz KV

W Tymbark jest gaz!

Loteria Wladyslawowo

Wynajmuję z głową - pobieram miejscową

Sosnowiec 1

PIT w Sosnowcu