plakat

PIT w Gdańsku. Się opłaca!

plakat

Aby wziąć udział w Loterii należy:

1) spełnić łącznie warunki opisane w par. 7 Regulaminu oraz zgłosić w okresie od dnia 26.06.2023 r. do dnia 25.08.2023 r. włącznie swój udział w Loterii poprzez rejestrację swojego Zgłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.loteriapitwgdansku.pl za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego poprzez podanie w odpowiednich polach następujących danych oraz wykonani następujących czynności:

⎯ imienia i nazwiska;
⎯ pięciu ostatnich cyfr numeru PESEL lub daty urodzenia i obywatelstwa w przypadku nieposiadania numeru PESEL;
⎯ unikatowego numeru telefonu komórkowego do kontaktu;
⎯ zaznaczenie oświadczania potwierdzającego fakt złożenia Deklaracji PIT za rok 2022 w Urzędzie Skarbowym właściwym dla obszaru administracyjnego Gdańska, tj. w jednym z Urzędów Skarbowych wskazanych w par.1 pkt 5 Regulaminu (zaznaczyć pole z odpowiednim Urzędem Skarbowym);
⎯ wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
⎯ potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Loterii oraz akceptacji jego warunków;
⎯ zaznaczenie oświadczenia, że Uczestnik jest osobą pełnoletnią, ukończył 18 lat oraz nie należy do grona osób wyłączonych z Loterii, o których mowa w par. 7 ust. 2 Regulaminu;
⎯ zaznaczenie oświadczenia, że wszelkie dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą na dzień jego wypełnienia;
⎯ zaznaczenie oświadczenia, że Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie mu przez Organizatora wiadomości SMS zawierającej wszystkie dane Uczestnika podane w formularzu zgłoszeniowym, wraz z unikatowym kodem rejestracyjnym (kodem ID) oraz datą zarejestrowania zgłoszenia pod podany numer telefonu komórkowego do kontaktu;
⎯ (zgoda dobrowolna Uczestnika Loterii) wyrażenie zgody na bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunku i głosu utrwalonego podczas wydania Nagrody lub w związku z jej otrzymaniem w celach promocyjnych i marketingowych;
⎯ przepisanie kodu zabezpieczającego captcha;
⎯ zatwierdzenie Zgłoszenia do Loterii poprzez kliknięcie przycisku „BIORĘ UDZIAŁ”;
⎯ zatwierdzenie poprawności podanych danych osobowych poprzez kliknięcie przycisku „POTWIERDZAM POPRAWNOŚĆ WPISANYCH DANYCH” w komunikacie pop-up, który wyświetli się Uczestnikowi po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego

Po prawidłowym zgłoszeniu do Loterii poprzez wypełnienie Zgłoszenia na stronie internetowej pojawia się komunikat potwierdzający rejestrację zgłoszenia w bazie Organizatora oraz automatycznie wygenerowany i wyświetlony na ekranie urządzenia, z którego Uczestnik dokonał rejestracji, unikatowy kod rejestracyjny (kod ID) wraz z datą oraz godziną wpływu na serwer Organizatora.

Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi: 183 333,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote 00/100).

Szczegółowe informacje nt. loterii znajdziesz na: https://www.gdansk.pl/pit-w-gdansku/

gratifica

PIT w Gdańsku. Się opłaca!

Pozostałe projekty

Tymbark Gazzz KV

W Tymbark jest gaz!

Loteria Wladyslawowo

Wynajmuję z głową - pobieram miejscową

Sosnowiec 1

PIT w Sosnowcu