WWA na strone

Płać PIT w Warszawie

WWA na strone

Loteria pod nazwą "Płać PIT w Warszawie"

Aby wziąć udział w Loterii należy:

1) spełnić łącznie warunki opisane w §7 Regulaminu oraz zgłosić w okresie od 15.01.2023 r. od godziny 00:00, do dnia 31.05.2023 r. do godziny 23:59 włącznie swój udział w Loterii poprzez rejestrację swojego Zgłoszenia na stronie internetowej pod adresem https://www.placpitwwarszawie.pl za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego poprzez podanie w odpowiednich polach następujących danych:

- imienia i nazwiska,

- numeru telefonu komórkowego do kontaktu,

- adresu e-mail (jeśli Uczestnik posiada),

- adresu zamieszkania,

- numeru PESEL lub daty urodzenia i obywatelstwa w przypadku nieposiadania numeru PESEL,

- zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru z informacją, czy Uczestnik Loterii rozlicza się wskazując Miasto Stołeczne Warszawa jako miejsce swojego zamieszkania po raz pierwszy czy po raz kolejny,

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie oświadczenia,

-wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku,

- oświadczyć, że nie należy do grona osób wyłączonych z Loterii wskazanych w §7 ust. 2 Regulaminu,

- oświadczyć, że wszelkie zawarte w formularzu dane są zgodne z prawdą na dzień jego wypełnienia,

- wyrażenie zgody na udział w Loterii zgodnie z Regulaminem Loterii poprzez zaznaczenie oświadczenia,

- przepisanie kodu zabezpieczającego captcha,

- zatwierdzenie Zgłoszenia do Loterii poprzez kliknięcie przycisku „BIORĘ UDZIAŁ”.

Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi: 131 914,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czternaście złotych 00/100).

Szczegółowe informacje nt. loterii znajdziesz na: https://www.placpitwwarszawie.pl/

gratifica

Płać PIT w Warszawie

Pozostałe projekty

Dlugoleka 1

Rozlicz PIT w Gminie Długołęka

Piekoszow 1

Piekoszów - tu się opłaca

Ilawa 1

Rozlicz PIT w Iławie i wygraj 7 000 zł!