Plakat A3 proba 2

Rozlicz PIT w Lublinie

Plakat A3 proba 2

 

1. Aby wziąć udział w Loterii należy:

1) spełnić łącznie warunki opisane w § 7 ust. 1 – 4 Regulaminu oraz zgłosić w okresie od dnia 01.02.2023 r. do dnia 02.05.2023 r. włącznie swój udział w Loterii poprzez: kompletne i prawidłowe wypełnienie papierowego formularza (kuponu), opatrzenie go własnoręcznym podpisem i wrzucenie go do urny, która znajduje się w jednym z Punktów Obsługi Loterii wymienionych w § 1 ust. 2 pkt. 6 Regulaminu.

Na kuponie należy wpisać:
⎯ imię i nazwisko;
⎯ numer telefonu komórkowego do kontaktu;
⎯ adres zamieszkania;
⎯ numer PESEL lub datę urodzenia i obywatelstwo w przypadku nieposiadania numeru PESEL;
⎯ wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
⎯ wyrazić zgodę o treści: „Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu oraz akceptuję jego postanowienia”;
⎯ zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru z informacją, czy Uczestnik Loterii rozlicza się wskazując Miasto Lublin jako miejsce swojego zamieszkania po raz pierwszy czy po raz kolejny
⎯ złożyć własnoręczny podpis.


b) rejestrację swojego Zgłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.rozliczpitwlublinie.eu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego poprzez podanie w odpowiednich polach następujących danych:
⎯ imienia i nazwiska;
⎯ numeru telefonu komórkowego do kontaktu;
⎯ adresu zamieszkania;
⎯ numeru PESEL lub daty urodzenia i obywatelstwa w przypadku nieposiadania numeru PESEL;
⎯ wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
⎯ wyrazić zgodę o treści: „Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu oraz akceptuję jego postanowienia”;
⎯ zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru z informacją, czy Uczestnik Loterii rozlicza się wskazując Miasto Lublin jako miejsce swojego zamieszkania po raz pierwszy czy po raz kolejny,
⎯ przepisanie kodu zabezpieczającego captcha;
⎯ zatwierdzenie Zgłoszenia do Loterii poprzez kliknięcie przycisku „BIORĘ UDZIAŁ”.

Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi: 108 889,00 zł brutto (słownie: sto osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto.

Szczegółowe informacje nt. loterii znajdziesz na: https://rozliczpitwlublinie.eu/ 

gratifica

Rozlicz PIT w Lublinie

Pozostałe projekty

Piekoszow 1

Piekoszów - tu się opłaca

Ilawa 1

Rozlicz PIT w Iławie i wygraj 7 000 zł!

V4 FINAL

Rozlicz PIT w Markach