DrWitt

Ścigająca Loteria DrWitt

DrWitt

Aby wziąć udział w Loterii należy spełnić łącznie warunki opisane w §7 Regulaminu oraz dokonać następujących czynności w określonej kolejności:

1)  w okresie trwania Sprzedaży promocyjnej, tj. od dnia 04.05.2023 r. do dnia 31.05.2023 r., dokonać Zakupu promocyjnego (tj. minimum dwóch dowolnych Produktów promocyjnych – napojów lub/i napojów izotonicznych DrWitt określonych w §1 ust. 2 pkt. 4 – w dowolnym sklepie sieci Kaufland na jednym Dowodzie zakupu);

2) zachować Dowód zakupu do weryfikacji do końca trwania Loterii;

3) zgłosić swój udział w Loterii w terminie od dnia 04.05.2023 r. do dnia 31.05.2023 r. poprzez rejestrację zgłoszenia na stronie internetowej Loterii pod adresem: https://drwittkaufland.pl za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego poprzez podanie w odpowiednich polach następujących danych i wykonanie następujących czynności:

  • imienia i nazwiska;
  • numeru telefonu komórkowego do kontaktu;
  • adresu e-mail;
  • wpisanie numeru Dowodu zakupu, na którym widnieją Produkty promocyjne;
  • załączenie czytelnego skanu/zdjęcia zgłaszanego Dowodu zakupu Produktów promocyjnych w formacie JPG/PNG o wadze nie większej niż 5 MB;
  • potwierdzenie oświadczenia o treści: „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, mam ukończone18 lat i zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Loterii urządzanej pod nazwą „Ścigająca Loteria DrWitt” wraz z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz wyrażam zgodę na wszystkie warunki w nim określone.”;
  • potwierdzenie oświadczenia o treści: „Oświadczam, że nie jestem właścicielem lub pracownikiem Organizatora Loterii –Gratifica Promotions Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi, sieci sklepów Kaufland,  MWS Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ani BeDigital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Oświadczam również, że nie jestem członkiem rodzin ww. osób (przez „członków rodzin” rozumie się: wstępnych, zstępnych, małżonków oraz rodzeństwo);
  • po prawidłowym wykonaniu wszystkich czynności, o których mowa w lit. od a do g , zatwierdzić zgłoszenie do Loterii poprzez kliknięcie przycisku „BIORĘ UDZIAŁ”.

Po prawidłowym zgłoszeniu na stronie internetowej Loterii pojawi się komunikat potwierdzający rejestrację zgłoszenia w bazie Organizatora oraz komunikat o wygranej lub braku wygranej Nagrody dziennej.

Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi: 59 021,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych 00/100).

Szczegółowe informacje nt. loterii znajdziesz na: https://drwittkaufland.pl/

gratifica

Ścigająca Loteria DrWitt

Pozostałe projekty

Dlugoleka 1

Rozlicz PIT w Gminie Długołęka

Piekoszow 1

Piekoszów - tu się opłaca

Ilawa 1

Rozlicz PIT w Iławie i wygraj 7 000 zł!