Grafika na WWW

Wynajmuję z głową – pobieram miejscową Loteria promocyjna pn. "Wynajmuję z głową – pobieram miejscową"

Grafika na WWW

W Loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna lub prawna, która:

 1. pełni funkcję inkasenta Opłaty miejscowej na terenie Gminy Władysławowo, nieprzerwanie w okresie od 01.06.2022 r. do 30.09.2022 r.,
 2. pobrała opłatę miejscową za każdy z 4 miesięcy kalendarzowych: od dnia 01.06.2022 r. do dnia 30.09.2022 r. i odprowadziła tę Opłatę na rachunek Gminy Władysławowo lub u właściwego ze względu na właściwość miejscową Sołtysa, w terminach wynikających z Uchwały Rady Miejskiej – tj. do 15-go dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, przy zachowaniu zasady, iż:
 • w obiektach posiadających do 20 miejsc noclegowych średnia arytmetyczna pobranych opłat za 4 miesiące jest równa lub wyższa niż 700,00 zł;
 • w obiektach posiadających od 21 do 100 miejsc noclegowych średnia arytmetyczna pobranych Opłat za 4 miesiące jest równa lub wyższa niż 1700,00 zł;
 • w obiektach posiadających powyżej 100 miejsc noclegowych średnia arytmetyczna pobranych Opłat za 4 miesiące jest równa lub wyższa niż 3500,00 zł.

Należy również spełnić łącznie warunki opisane w §7 Regulaminu oraz zgłosić w okresie od dnia 01.07.2022 r. do dnia 21.10.2022 r. włącznie swój udział w Loterii poprzez kompletne i prawidłowe wypełnienie papierowego formularza (kuponu), opatrzenie go własnoręcznym podpisem i wrzucenie go do urny, która znajduje się w Urzędzie Miejskim we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19. Na kuponie należy wpisać:

 1. imię i nazwisko;
 2. numer telefonu komórkowego do kontaktu;
 3. adres zamieszkania;
 4. numer PESEL lub datę urodzenia i obywatelstwo w przypadku nieposiadania numeru PESEL;
 5. zaznaczyć odpowiedni checkbox z informacją, w którym Uczestnik Loterii określa ilość oferowanych miejsc noclegowych;
 6. złożyć własnoręczny podpis.

Łączna wartość nagród w loterii wynosi: 34 668,00 zł brutto!

Nagroda główna to telewizor LG 75NANO813PA 75" LED 4K o wartości jednostkowej 5 000,00 zł brutto (wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 556,00 zł brutto)!

Więcej informacji na stronach Gminy Władysławowo: kliknij tutaj!

gratifica

Wynajmuję z głową – pobieram miejscową

Pozostałe projekty

Piekoszow 1

Piekoszów - tu się opłaca

Ilawa 1

Rozlicz PIT w Iławie i wygraj 7 000 zł!

V4 FINAL

Rozlicz PIT w Markach