Miejsce Piastowe

Zbieramy PIT do PIT-a – Gmina Miejsce Piastowe rozkwita

Miejsce Piastowe

Aby wziąć udział w Loterii należy:

spełnić łącznie warunki opisane w par. 7 Regulaminu oraz zgłosić w okresie od dnia 20.03.2023 r. do dnia 04.05.2023  r. włącznie swój udział w Loterii poprzez rejestrację swojego Zgłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.loteria.miejscepiastowe.pl za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego poprzez podanie w odpowiednich polach następujących danych i wykonanie następujących czynności:

- imienia i nazwiska;
- numeru telefonu komórkowego do kontaktu;
- adres e-mail (dobrowolnie);
- adresu zamieszkania;
- numeru PESEL lub daty urodzenia i obywatelstwa w przypadku nieposiadania numeru PESEL;
- zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru z informacją, czy Uczestnik Loterii rozlicza się wskazując Gminę Miejsce Piastowe jako miejsce swojego zamieszkania po raz pierwszy czy po raz kolejny;
- potwierdzenie oświadczenia o treści: „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych”;
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych”;
- potwierdzenie oświadczenia o treści: „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem Organizatora, podwykonawcą Organizatora wykonującym czynności wynikające z Umowy, pracownikiem wszelkich podmiotów zaangażowanych w organizację Loterii, pracownikiem Urzędu Gminy Miejsce Piastowe lub członkiem najbliższej rodziny ww. osób, przy czym przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków”;
- zaakceptować zgodę: „Zapoznałem/-łam się z Regulaminem Loterii oraz akceptuję jego postanowienia.”;
- przepisanie kodu zabezpieczającego captcha;
- zatwierdzenie Zgłoszenia do Loterii poprzez kliknięcie przycisku „BIORĘ UDZIAŁ”.

Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi: 41 191,00 zł brutto (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100).

Szczegółowe informacje nt. loterii znajdziesz na: https://www.loteria.miejscepiastowe.pl/

gratifica

Zbieramy PIT do PIT-a – Gmina Miejsce Piastowe rozkwita

Pozostałe projekty

Tymbark Gazzz KV

W Tymbark jest gaz!

Loteria Wladyslawowo

Wynajmuję z głową - pobieram miejscową

Sosnowiec 1

PIT w Sosnowcu