Organizacja loterii – Q&A

Organizacja loterii – Q&A

Przez lata w kontekście loterii promocyjnych pojawiło się wiele niejasności interpretacyjnych dotyczących w szczególności sposobu ich urządzania czy kwestii podatkowych. Omawiamy je poniżej.

Czy loteria promocyjna może być urządzana za pośrednictwem wiadomości SMS?

Ustawa o grach hazardowych przewiduje specjalny rodzaj komercyjnych loterii audioteksowych, w których uczestniczy się przez odpłatne połączenie telefoniczne, wysyłanie wiadomości tekstowych z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej (SMS). Odpowiedź więc z pozoru wydaje się jasna, ale co z serwisami SMS, które nie są odpłatne dla uczestników (koszt: 0 zł), czy serwisami SMS, gdzie SMS kosztuje tyle, ile zwykła wiadomość u operatora uczestnika (non profit). Obecnie na rynku, po wielu wyrokach sądów, przyjęto, że takie formy dostępu do loterii promocyjne, de facto nieodpłatne dla uczestnika, czyli spełniające definicję ustawową, są dopuszczalne.

Czy loteria promocyjna może być urządzana za pośrednictwem strony www, czy tylko w formie tradycyjnej, np. kupony, zgłoszenia wysyłane pocztą?

Do roku 2017 organy wydające zezwolenia na podstawie zmienionego obecnie przepisu ustawy nie wydawały zezwoleń na loterie, w których przyjmowanie zgłoszeń odbywało się wyłącznie za pośrednictwem formularza na stronie www, gdyż przepis ów stanowił, iż "zakazane jest urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet". Obecnie jednak w nowy brzmieniu Art. 5 ust. 1b. stanowi, iż urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych, jest objęte monopolem państwa. W szerszym rozumieniu oznacza to, że loterie promocyjne urządzane mogą być z wykorzystaniem stron www, czy np. portali społecznościowych, jak Facebook, ale nadal pamiętać należy, przy czym sama czynność losowania winna się odbywać w sposób tradycyjny lub za pośrednictwem tzw. urządzenia losującego, którego działanie nie jest zależne od dostępu do sieci Internet.

Jakie podatki powstają podczas wydawania nagród w loteriach promocyjnych, kto jest płatnikiem, jak prawidłowo wyliczyć ich wymiar?

Art. 21 ust. 1 pkt. 6a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zwolnienie z podatku nagród powyżej kwoty 2280,00 zł w przypadku loterii promocyjnych. Każda nagroda (pieniężna, rzeczowa) o wyższej wartości podlega opodatkowaniu. I znowu w tym przypadku również na przestrzeni lat obserwowaliśmy ewolucję zmian w podejściu organów podatkowych do tego zagadnienia. Obecnie przyjmuje się, że płatnikiem podatku jest organizator i jeśli decyduje się on pokryć jego wymiar z własnych środków za laureata nagrody, to powinien odprowadzić do właściwego dla siebie urzędu skarbowego podatek zryczałtowany i ubruttowiony w wysokości 10% wartości nagrody. De facto oznacza to wyliczenie wymiaru podatku przez przemnożenie kwoty brutto nagrody przez 11,1111% i zaokrąglenie powstałego wyniku do pełnej złotówki, wg. zasad księgowych. Pamiętać należy, że kwoty stanowiące ekwiwalent pieniężny do danej nagrody również wchodzą do puli nagród. To z kolei jest niezwykle istotne przy prawidłowym wyliczeniu opłaty za udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej, która wynosi 10% wartości puli nagród brutto, ale nie mniej niż połowa kwoty bazowej. Kwota bazowa (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale roku poprzedniego) to wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS, który można sprawdzić na stronie GUS.

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Pozostałe wpisy
NATALIA 1
Organizacja loterii bez zezwolenia?
mowia o nas
Mówią o nas!
mowia o nas2
Mówią o nas!