Jak zorganizować loterię promocyjną?

Gratifica_1

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Loterie promocyjne to gry losowe, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Planujesz organizację loterii promocyjnej dla swoich klientów? Sprawdź, jak to zrobić...

Loterie promocyjne, choć objęte ustawą o grach hazardowych, stanowią doskonałe narzędzie marketingowe.

Loterie promocyjne istnieją w polskim prawie już od 1992 roku, natomiast od roku 2009 zmieniono ich podstawę prawną na obowiązującą obecnie ustawę o grach hazardowych. W roku 2017 znowelizowano ją znacząco. Przez cały ten czas przepisy dotyczące organizacji loterii ewoluowały i obecnie na rynku urządza się je niemal we wszystkich branżach.

Aby zorganizować w Polsce loterię zgodnie z prawem, organizator winien jest wystąpić o wydanie zezwolenia do właściwego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.
Czas rozpatrzenia takiego wniosku to maksymalnie 2 miesiące i biegnie on od dnia złożenia kompletnego wniosku (czyli takiego, który zawiera wszystkie wymagane dokumenty). 

Zgodnie z Art. 39 ustawy wniosek na organizację loterii promocyjnej zawiera:

 1. nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, w przypadku spółek handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego prowadzącego działalność za pośrednictwem oddziału, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym tego oddziału;
 2. dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot występujący z wnioskiem;
 3. określenie obszaru, na którym planuje się urządzenie loterii;
 4. określenie czasu, w którym planuje się urządzenie loterii;
 5. bankowe gwarancje wypłat nagród;
 6. projekt regulaminu loterii;
 7. dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii;
 8. aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Niezbędne dokumenty, w szczególności gwarancję bankową wypłat nagród, zaświadczenia z ZUS, US, UC-S, organizator powinien przygotować odpowiednio wcześniej i wystąpić o nie do odpowiednich organów, aby zachować ustawowy czas na rozpatrzenie wniosku.

Podstawą każdej loterii, jest regulamin, który szczegółowo precyzuje obowiązki i prawa uczestników. Powinien on zawierać obowiązkowo:

 1. nazwę loterii;
 2. nazwę podmiotu urządzającego loterię;
 3. wskazanie organu wydającego zezwolenie;
 4. zasady prowadzenia loterii;
 5. obszar, na którym będzie urządzana loteria;
 6. czas trwania loterii;
 7. sposób urządzania loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród;
 8. sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii;
 9. sposób i termin ogłaszania wyników;
 10. miejsce i termin wydawania wygranych;
 11. tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń;
 12. wartość puli nagród;
 13. w przypadku loterii promocyjnej – termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej.

Prawidłowe, bezpieczne i zgodne z prawem urządzenie loterii w Polsce to rzecz jasna zagadnienie dużo bardziej obszerne. Wymaga od organizatora know-how i biegłości w przepisach przynajmniej kilku ustaw. Z tego powodu warto powierzyć rolę organizatora loterii wyspecjalizowanej agencji z długoletnim doświadczeniem.

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Pozostałe wpisy
gratifica blog 19
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta
gratifica blog 20
RODO - duże zmiany w przepisach dot. ochrony danych osobowych przed nami!
gratifica blog 21
Oraganizacja programów lojalnościowych