Jak zorganizować loterię promocyjną?

Gratifica_1

Loterie promocyjne to gry losowe, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Planujesz organizację loterii promocyjnej dla swoich klientów? Sprawdź, jak to zrobić...

Loterie promocyjne, choć objęte ustawą o grach hazardowych, to doskonałe narzędzie marketingowe, istniejące w polskim prawie już od 1992 roku, kiedy to w życie weszła ustawa o grach i zakładach wzajemnych.

W roku 2009 ustawę zmieniono na ustawę o grach hazardowych a w roku 2017 znowelizowano ją znacząco. Przez cały ten czas przepisy dotyczące organizacji loterii ewoluowały i obecnie na rynku urządza się je niemal we wszystkich branżach, choć rynek FMCG i eventy, znacząco przeważają.

Aby zorganizować w Polsce loterię zgodnie z prawem, organizator winien jest wystąpić o wydanie zezwolenia do właściwego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.
Czas rozpatrzenia takiego wniosku to 2 miesiące i biegnie on od dnia złożenia kompletnego wniosku (czyli takiego, który zawiera wszystkie wymagane dokumenty). 

Zgodnie z Art. 39 ustawy wniosek na organizację loterii promocyjnej zawiera:

 1. nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, w przypadku spółek handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego prowadzącego działalność za pośrednictwem oddziału, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym tego oddziału;
 2. dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot występujący z wnioskiem;
 3. określenie obszaru, na którym planuje się urządzenie loterii;
 4. określenie czasu, w którym planuje się urządzenie loterii;
 5. bankowe gwarancje wypłat nagród;
 6. projekt regulaminu loterii;
 7. dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii;
 8. aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Dokumenty, w szczególności gwarancję bankową wypłat nagród, zaświadczenia z ZUS, US, UC-S, organizator powinien przygotować odpowiednio wcześniej i wystąpić o nie do odpowiednich organów, aby zachować ustawowy czas na rozpatrzenie wniosku.

Organizacja loterii promocyjnej

Przez lata w kontekście loterii promocyjnych pojawiło się wiele niejasności interpretacyjnych dotyczących w szczególności sposobu ich urządzania, czy kwestii podatkowych. Omawiamy je poniżej.

Czy loteria promocyjna może być urządzana za pośrednictwem wiadomości SMS?

Ustawa o grach hazardowych przewiduje specjalny rodzaj komercyjnych loterii audioteksowych, w których uczestniczy się przez odpłatne połączenie telefoniczne, wysyłanie wiadomości tekstowych z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej (SMS). Odpowiedź więc z pozoru wydaje się jasna, ale co z serwisami SMS, które nie są odpłatne dla uczestników (koszt: 0 zł), czy serwisami SMS, gdzie SMS kosztuje tyle, ile zwykła wiadomość u operatora uczestnika (non profit). Obecnie na rynku, po wielu wyrokach sądów, przyjęto, że takie formy dostępu do loterii promocyjne, de facto nieodpłatne dla uczestnika, czyli spełniające definicję ustawową, są dopuszczalne.

Czy loteria promocyjna może być urządzana za pośrednictwem strony www, czy tylko w formie tradycyjnej, np. kupony, zgłoszenia wysyłane pocztą?

Do roku 2017 organy wydające zezwolenia na podstawie zmienionego obecnie przepisu ustawy nie wydawały zezwoleń na loterie, w których przyjmowanie zgłoszeń odbywało się wyłącznie za pośrednictwem formularza na stronie www, gdyż przepis ów stanowił, iż "zakazane jest urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet". Obecnie jednak w nowy brzmieniu Art. 5 ust. 1b. stanowi, iż urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych, jest objęte monopolem państwa. W szerszym rozumieniu oznacza to, że loterie promocyjne urządzane mogą być z wykorzystaniem stron www, czy np. portali społecznościowych, jak Facebook, ale nadal pamiętać należy, przy czym sama czynność losowania winna się odbywać w sposób tradycyjny lub za pośrednictwem tzw. urządzenia losującego, którego działanie nie jest zależne od dostępu do sieci Internet.

Jakie podatki powstają podczas wydawania nagród w loteriach promocyjnych, kto jest płatnikiem, jak prawidłowo wyliczyć ich wymiar?

Art. 21 ust. 1 pkt. 6a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zwolnienie z podatku nagród powyżej kwoty 2280,00 zł w przypadku loterii promocyjnych. Każda nagroda (pieniężna, rzeczowa) o wyższej wartości podlega opodatkowaniu. I znowu w tym przypadku również na przestrzeni lat obserwowaliśmy ewolucję zmian w podejściu organów podatkowych do tego zagadnienia. Obecnie przyjmuje się, że płatnikiem podatku jest organizator i jeśli decyduje się on pokryć jego wymiar z własnych środków za laureata nagrody, to powinien odprowadzić do właściwego dla siebie urzędu skarbowego podatek zryczałtowany i ubruttowiony w wysokości 10% wartości nagrody. De facto oznacza to wyliczenie wymiaru podatku przez przemnożenie kwoty brutto nagrody przez 11,1111% i zaokrąglenie powstałego wyniku do pełnej złotówki, wg. zasad księgowych. Pamiętać należy, że kwoty stanowiące ekwiwalent pieniężny do danej nagrody również wchodzą do puli nagród. To z kolei jest niezwykle istotne przy prawidłowym wyliczeniu opłaty za udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej, która wynosi 10% wartości puli nagród brutto, ale nie mniej niż połowa kwoty bazowej. Kwota bazowa (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale roku poprzedniego) to wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS, który można sprawdzić na stronie GUS.

Podstawą każdej loterii, nie tylko promocyjnej, jest regulamin, który szczegółowo precyzuje obowiązki i prawa uczestników, a który zgodnie z ustawą o grach hazardowych winien zawierać obowiązkowo:

 1. nazwę loterii;
 2. nazwę podmiotu urządzającego loterię;
 3. wskazanie organu wydającego zezwolenie;
 4. zasady prowadzenia loterii;
 5. obszar, na którym będzie urządzana loteria;
 6. czas trwania loterii;
 7. sposób urządzania loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród;
 8. sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii;
 9. sposób i termin ogłaszania wyników;
 10. miejsce i termin wydawania wygranych;
 11. tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń;
 12. wartość puli nagród;
 13. w przypadku loterii promocyjnej – termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej.

Prawidłowe, bezpieczne i zgodne z prawem urządzenie loterii w Polsce to rzecz jasna zagadnienie dużo bardziej obszerne. Wymaga od organizatora know-how, często posiadania interpretacji indywidualnych i biegłości w przepisach przynajmniej kilku ustaw. Dlatego właśnie warto czynności związane z urządzaniem loterii powierzyć specjalistom, których wiedza jest stale poszerzana i aktualizowana. Gratifica pomoże Ci w każdym aspekcie. Dla agencji reklamowych, interaktywnych, eventowych mamy również w ofercie dedykowane szkolenia, na których nie tylko przedstawiamy merytoryczną stronę, ale dzielimy się naszym bogatym doświadczeniem, omawiamy konkretne case studies, wskazujemy na zagrożenia i prezentujemy temat od zaplecza.

Przydatne strony:

Skontaktuj się z nami!

Pozostałe wpisy
konsument_konkurs_sprzedaż_premiowa
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta
RODO
RODO - duże zmiany w przepisach dot. ochrony danych osobowych przed nami!
svkgnjtoyzq6cerwm94f20dba13lu58ix7ph
Oraganizacja programów lojalnościowych