Jak zorganizować loterię promocyjną?

a61b2a71 fe03 4873 bc5c c80d075161e0

Organizacja loterii promocyjnej

W ostatnim dziesięcioleciu loterie promocyjne zyskały ogromną popularność na polskim rynku, zarówno w kanale nowoczesnym, jak i tradycyjnym.

Coraz więcej spółek korzysta po raz pierwszy z takiej formy działań marketingowych, ponieważ w wymierny sposób wspierają one sprzedaż produktów i usług nie tylko w kanale b2c, ale z powodzeniem również w b2b.

Wiele firm organizuje takie przedsięwzięcia cyklicznie.

Promocje to nie tylko mierzalne wzrosty wyników sprzedażowych, ale również świetna możliwość do wynagrodzenia wiernych konsumentów, prowadzenia działań PR oraz zyskania przewagi nad konkurencją.

W poniższym artykule znajdziesz najważniejsze informacje na temat organizacji loterii promocyjnych w ramach ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165 ze zm.).

Loteria promocyjna - definicja

Loteria promocyjna to gra losowa, w której uczestniczy się nieodpłatnie poprzez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Kto może organizować loterie promocyjne?

Loterie promocyjne mogą być urządzane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Kto może wziąć udział w loterii promocyjnej?

W przypadku loterii fantowej jak i loterii promocyjnej, ustawa dopuszcza do udziału również osoby niepełnoletnie, pod warunkiem, że np. promocja nie dotyczy napojów niskoalkoholowych, np. piwa.

Zezwolenie loteria - gdzie i jaki wniosek złożyć

Kto udziela zezwolenia na organizację loterii promocyjnej?

Zezwolenia udziela dyrektor izby administracji skarbowej, właściwy z uwagi na siedzibę podmiotu urządzającego ogólnopolską lub lokalną akcję promocyjną.

Kto udziela zezwolenia na organizację loterii promocyjnej, gdy odbywa się ona na terenie więcej niż jednego województwa lub wyłącznie na obszarze właściwości miejscowej innej IAS?

Zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej urządzanej na obszarze właściwości miejscowej więcej niż jednego dyrektora izby administracji skarbowej lub lokalnie na obszarze właściwości miejscowej innej IAS, udziela odpowiednio dyrektor izby administracji skarbowej właściwy według siedziby podmiotu urządzającego grę, lub w drugim przypadku, właściwy z uwagi na miejsce urządzania tej loterii.

Co powinien zawierać wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej?

Kompletny wniosek składany do właściwej IAS powinien zawierać:

 • nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, w przypadku spółek handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego prowadzącego działalność za pośrednictwem oddziału, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym tego oddziału;
 • dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot występujący z wnioskiem;
 • określenie obszaru, na którym planuje się urządzenie loterii;
 • określenie czasu, w którym planuje się urządzenie loterii;
 • bankowe gwarancje wypłat nagród;
 • projekt regulaminu loterii;
 • dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii;
 • aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Ile wynosi czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na organizację loterii promocyjnej?

Rozpatrzenie wniosku dot. organizacji loterii promocyjnej następuje w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Ile wynosi opłata za udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej?

Opłata za zezwolenie wynosi 10% wartości puli nagród brutto, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej.

Kto dokonuje zatwierdzania regulaminu loterii promocyjnej oraz ewentualnych w nim zmian?

Zatwierdzanie regulaminów loterii oraz wydawanie zezwoleń na ich urządzanie leży w kompetencji dyrektorów izb administracji skarbowej.

Co powinien zawierać regulamin loterii promocyjnej?

 • nazwę loterii;
 • nazwę podmiotu urządzającego loterię;
 • wskazanie organu wydającego zezwolenie;
 • zasady prowadzenia loterii;
 • obszar, na którym będzie urządzana loteria;
 • czas trwania loterii;
 • sposób urządzania loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród;
 • sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii;
 • sposób i termin ogłaszania wyników;
 • miejsce i termin wydawania wygranych;
 • tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń;
 • wartość puli nagród;
 • w przypadku loterii promocyjnej – termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej.

  Czy podmiot organizujący loterię powinien posiadać gwarancję bankową?

Podmiot powinien posiadać gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości nagród brutto określonej w regulaminie loterii. Gwarancję bankową można uzyskać w swoim banku, bądź skorzystać w tej kwestii z usług Gratifica.pl.

Jakie formy nadsyłania zgłoszeń do loterii praktykuje się najczęściej?

Zgłoszenia do loterii promocyjnej można rejestrować w sposób tradycyjny:

 • wrzucenie losu do urny,
 • wypełnienie kuponu,
 • osobiste zgłoszenie się uczestnika,
 • za pośrednictwem tzw. zdrapki,

lub cyfrowy:

 • strona internetowa,
 • aplikacja moblina,
 • nieodpłatna dla uczestnika wiadomość SMS,
 • za pośrednictwem kanałów social media, np. Facebook, Instagram.

 Czy nagrody w loteriach promocyjnych są opodatkowane i kto jest płatnikiem podatku?

Tak, ale tylko nagrody powyżej progu zwolnienia przedmiotowego, który dla loterii promocyjnych przewiduje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od lat próg ten pozostaje na tym samym poziomie, tj. 2280,00 zł. Każda nagroda o wartości wyższej jest opodatkowana 10% podatkiem, przy czym płatnikiem tego podatku jest organizator loterii tytułem zaliczki na PIT-8AR. Często stosowaną praktyką jest ufundowanie przez naszych Partnerów równowartości zryczałtowanego, ubruttowionego podatku w formie pieniężnego ekwiwalentu do nagrody. W takim przypadku laureaci nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z wylosowaną nagrodą.

Czy można rozlosować bez zezwolenia nagrody rzeczowe np. w ramach małej imprezy firmowej, czy na fan page`u, jeśli ich wartość jednostkowa jest nie większa niż 2280,00 zł?

Nie, wszelkie regulacje dotyczące urządzania gier losowych, reguluje i szczegółowo określa wspomniana wyżej ustawa o grach hazardowych. Każdorazowo jeśli osoba fizyczna, prawna lub jednostka niemająca osobowości prawnej podejmuje próbę wydawania nagród (pieniężnych, czy rzeczowych) a o wygrana pośrednio lub bezpośrednio zależy od przypadku, musimy posiadać odpowiednie zezwolenie wydane przez dyrektora IAS. W przypadku naruszenia lub złamania przepisów u.g.o.h. narażamy się na dotkliwe kary finansowe w razie kontroli celno-skarbowej.

Organizacja loterii promocyjnej to złożony proces. Warto korzystać w tym zakresie ze sprawdzonego, doświadczonego partnera i wydelegować czynności w całości lub w części do wyspecjalizowanej agencji marketingowej.

Jeśli planujesz tego rodzaju przedsięwzięcie, nie czekaj i zadzwoń do nas.

Z chęcią odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania, poznasz nasze know-how, zaoferujemy pełne wsparcie i fachową pomoc. Kliknij tutaj!

Pozostałe wpisy
4
Jak zorganizować sprzedaż premiową i promocyjną?
2
RODO - Polityka ochrony danych osobowych w Gratifica Sp. z o.o.
3
Konkursy i loterie dla konsumentów z wykorzystaniem interaktywnych multikiosków