Jak zorganizować sprzedaż premiową i promocyjną?

4

Sprzedaż promocyjna, sprzedaż premiowa - profesjonalna organizacja

Czy znajdzie się choć jedna osoba, która nigdy nie brała udziału w konkursie? Konkurs jako narzędzie do promocji produktów czy usług w marketingu często zastępuje niezwykle popularne w ostatnim czasie w na polskim rynku loterie promocyjne lub audioteksowe.

W jaki sposób zdefiniować pojęcie konkursu?        
W naszej branży jest to akcja marketingowa mająca na celu wyłonienie zwycięzcy lub wielu zwycięzców spośród ogółu uczestników tak, aby o nagrodzie decydowała wiedza, umiejętności uczestnika lub inne obiektywne, sprawiedliwe kryteria oceny.

Zasady urządzania wszelakich konkursów w polskim prawie odnosi się do przyrzeczenia publicznego, o którym mowa w XXXVI rozdziale Kodeksu cywilnego, w Art. 919-921.

„Art. 919.

§ 1. Kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać.

§ 2. Jeżeli w przyrzeczeniu nie był oznaczony termin wykonania czynności ani nie było zastrzeżenia, że przyrzeczenie jest nieodwołalne, przyrzekający może je odwołać. Odwołanie powinno nastąpić przez ogłoszenie publiczne w taki sam sposób, w jaki było uczynione przyrzeczenie. Odwołanie jest bezskuteczne względem osoby, która wcześniej czynność wykonała.

Art. 920.

§ 1. Jeżeli czynność wykonało kilka osób niezależnie od siebie, każdej z nich należy się nagroda w pełnej wysokości, chyba że została przyrzeczona tylko jedna nagroda.

§ 2. Jeżeli była przyrzeczona tylko jedna nagroda, otrzyma ją osoba, która pierwsza się zgłosi, a w razie jednoczesnego zgłoszenia się kilku osób – ta, która pierwsza czynność wykonała.

§ 3. Jeżeli czynność wykonało kilka osób wspólnie, w razie sporu sąd odpowiednio podzieli nagrodę.

Art. 921.

§ 1. Publiczne przyrzeczenie nagrody za najlepsze dzieło lub za najlepszą czynność jest bezskuteczne, jeśli nie został w nim oznaczony termin, w ciągu którego można ubiegać się o nagrodę.

§ 2. Ocena, czy i które dzieło lub czynność zasługuje na nagrodę, należy do przyrzekającego, chyba że w przyrzeczeniu nagrody inaczej zastrzeżono.

§ 3. Przyrzekający nagrodę nabywa własność nagrodzonego dzieła tylko wtedy, gdy to zastrzegł w przyrzeczeniu. W wypadku takim nabycie własności następuje z chwilą wypłacenia nagrody. Przepis ten stosuje się również do nabycia praw autorskich albo praw wynalazczych.”

Rodzaje konkursów najczęściej organizowanych na polskim rynku:

 • konkursy fotograficzne;
 • konkursy promocyjne;
 • konkursy w obrębie social media (Facebook, Instagram);
 • konkursy na blogach;
 • konkursy z nagrodami gwarantowanymi (sprzedaż premiowa);
 • konkursy online;
 • konkursy SMS/MMS.

Najważniejsze zadania podczas projektowania akcji konkursowej to:

 • określenie możliwości finansowych, oszacowanie budżetu;
 • wybór i ofertowanie nagród;
 • termin rozpoczęcia i zakończenia, podział na etapy czy edycje;
 • dobór partnera technologicznego;
 • projekt key visual akcji, wybór skutecznych, sprawdzonych dla danej branży materiałów reklamowych (ulotki, plakaty, stickery, wobblery, zawieszki, itp.);
 • przygotowanie projektu regulaminu, ustalenie nielosowych kryteriów wyboru laureatów.

Po ustaleniu powyższych zagadnień, pozostają kwestie techniczne dotyczące wyboru kanału komunikacji z uczestnikami. Ze względu na szybki i nieskomplikowany proces realizacji, jedną z najczęściej wybieranych metod komunikacji jest usługa SMS Premium. Uczestnicy takiego konkursu wysyłają w treści SMS odpowiedź na zadanie konkursowe określone przez organizatora. Zwycięzcy są wyłaniani przez komisję powołaną przez organizatora, oceniającą wypowiedzi uczestników i wybierającą spośród nich laureatów.

Realizacja każdej akcji marketingowej pociąga za sobą szereg działań, które muszą być wykonane bezbłędnie i w odpowiednim czasie. O sukcesie niejednokrotnie decyduje integracja różnych narzędzi marketingowych, odpowiednio dobrane dla grupy docelowej nagrody, spójna komunikacja oraz proste zasady. Warto prowadzić badania i analizy zachowań konsumentów w ramach prowadzonej akcji promocyjnej i porównywać ich skuteczność z innymi działaniami marketingowymi prowadzonymi na rzecz danej marki.

Konkursy są doskonałą alternatywą dla gier losowych, organizowanych w oparciu o zezwolenie odpowiedniego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

Ich podstawowe zalety to:

 • krótki czas przygotowania i wdrożenia;
 • brak skomplikowanej procedury i formalizacji przedsięwzięcia;
 • funkcja sprzedażowa, ale również PR-owa;
 • duże możliwości wdrożenia niestandardowej mechaniki, o ile wygrana nie jest zależna od przypadku.

Kwestia nagród i podatków:

Wielu naszych Klientów często zwraca się pytaniami dotyczącymi nagród w konkursach oraz obowiązków podatkowych związanych z ich wydawaniem.

Dwie kluczowe kwestie, jakie są poruszane najczęściej, to:

1. Kto jest płatnikiem podatku dochodowego od nagród?

2. Czy nagrody w konkursach podlegają zwolnieniu przedmiotowemu i do jakiej kwoty ono obowiązuję?

Ad. 1. Obowiązek podatkowy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych spoczywa na laureacie nagrody. O ile jednak jeszcze kilka lat temu w polskim orzecznictwie i w praktyce rekomendowano, aby przed wydaniem nagrody laureat zapłacił na konto właściwego Urzędu Skarbowego równowartość 10% wartości nagrody i dopiero po okazaniu organizatorowi dowodu zapłaty należnego podatku mógł odebrać daną nagrodę, o tyle w ostatnich latach takie rozwiązanie nie jest już praktykowane. Obecnie niemal w każdym konkursie organizator funduje do każdej z nagród pieniężnych, czy rzeczowych kwotę stanowiącą równowartość 10% podatku od danej nagrody. Jako, że w rozumieniu prawa i ta dodatkowa kwota pieniężna stanowi nagrodę, przyjęło się zryczałtowanie i bruttowienie kwoty tego podatku i tak do każdej z nagród dodatkowe świadczenie pieniężne wyliczane jest poprzez przemnożenie wartości brutto danej nagrody przez 11,1111% i zaokrąglenie wymiaru podatku do pełnej złotówki, w dół lub w górę, zgodnie z zasadami księgowania. Przyjęło się również, że każdorazowo płatnikiem podatku od nagród za laureatów jest organizator, który wpłaca miesięczne zaliczki z tyt. PIT-8AR do każdego 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano daną nagrodę zwycięzcy. Z jednej strony są to większe koszty organizacji akcji dla fundatora/organizatora akcji, ale z drugiej procedura jest uproszczona i korzystna pod każdym względem dla uczestników różnorodnych promocji.

Ad.2. Drugie pytanie pojawia się równie często a to z uwagi na kontrowersyjny zapis art. 21. ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym, który do tej pory w polskim prawie nie został odpowiednio zmodyfikowany.

Brzmi on następująco:

„(…) wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności;”

Ponieważ zapis ten dotyczy konkursów i gier organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu, takich jak: prasa, radio i telewizja oraz konkursów z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, większość komercyjnych konkursów nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego. To z kolei oznacza, że każda nagroda w typowym konkursie konsumenckim podlega opodatkowaniu w wysokości 10% jej wartości brutto.

Nasi specjaliści służą pomocą. Jeśli chcesz zorganizować skuteczną, bezpieczną pod kątem prawnym i organizacyjnym, promocję, konkurs, sprzedaż premiowąnapisz lub zadzwoń do nas!

Gratifica.pl

Skontaktuj się z nami!

Pozostałe wpisy
gratifica blog RODO ZMIANA
RODO - Polityka ochrony danych osobowych w Gratifica Sp. z o.o.
gratifica blog 17
Konkursy i loterie dla konsumentów z wykorzystaniem interaktywnych multikiosków
gratifica blog 18
Jak zorganizować loterię promocyjną?