Różnica pomiędzy konkursem a loterią.

Quiz show game concept. Players answering questions standing at stand with buttons. Vector flat illustration

Jak organizować bezpiecznie prawnie konkursy?

Konkurs to nie loteria. Kiedy mamy do czynienia z konkursem?

Definicja określa „konkurs” jako formę „przyrzeczenia publicznego, w którym oznaczony został termin ubiegania się o nagrodę za najlepszą czynność lub najlepszy rezultat (dzieło), spełniające warunki określone w przyrzeczeniu nagrody w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.” Konkurs polega na rywalizacji, wykonaniu określonego zadania i w żadnym stopniu wygrana w nim nie może zależeć od przypadku, losu, czy koincydencji zdarzeń. Czas może być jednym z elementów weryfikacji zgłoszeń uczestników, jednak jedynie, gdy jego pomiar jest sprawiedliwy dla wszystkich grających. Najczęściej na rynku spotykamy konkursy wiedzowe, na wymyślenie hasła reklamowego, czy też na wykonanie pracy kreatywnej, np. ciekawego zdjęcia lub pracy plastycznej. Każdy konkurs musi mieć odpowiednio przygotowany regulamin, zawierający nazwę, czas trwania, zasady, informacje dotyczące ilości, rodzaju i wartości brutto poszczególnych nagród, precyzyjnie określony sposób wyłaniania zwycięzców, skład i sposób procedowania komisji (jury) oraz tryb i formę zgłaszania reklamacji. Warto również zadbać o tzw. wykluczenia osób, które w konkursie brać udziału nie mogą, np. osoby nieletnie, czy pracownicy firm bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie akcji promocyjnej.

Kto może zorganizować konkurs?

Konkurs może zorganizować zarówno osoba fizyczna, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Profesjonalne przygotowanie regulaminu kluczem do sukcesu organizatora!

Regulamin to zdecydowanie najważniejsza część organizowanego konkursu. Źle skonstruowany regulamin może być źródłem problemów natury prawnej, polem do reklamacji, czy też może naruszać interesy i dobre imię uczestników i laureatów.  Dlatego warto poświęcić temu zagadnieniu więcej uwagi.

Częstym problemem organizatorów jest mylenie konkursu z loterią promocyjną. Wielokrotnie ogłasza się konkurs, w którym w drodze losowania wyłania się zwycięzców, co jest niezgodne z prawem. Bez względu na wartość, ilość, rodzaj nagród, jeśli o wygranej decyduje na dowolnym etapie urządzania konkursu decyduje czynnik losowy, mamy do czynienia z przepisami ustawy o grach hazardowych. Ona w kolei jasno precyzuje, że w przypadku urządzania gier hazardowych bez wymaganej koncesji lub zezwolenia narażamy się na dotkliwe kary finansowe. Mówi o tym Art. 107 ust. 1 u.g.o.h.: „Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi grę losową, grę na automacie lub zakład wzajemny, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.”

Pamiętajmy również, że powyżej opisana sytuacja dotyczy konkursów organizowanych w mediach społecznościowych, np. Facebook, Instagram, czy w ramach kanałów vlogerskich na YouTube. To, że firmy te siedziby mają poza granicami naszego kraju, nie oznacza, że prowadząc działania na terenie Polski nie jesteśmy zobligowani do przestrzegania polskich przepisów.

Warto dlatego wesprzeć się specjalistami w kwestii stworzenia mechaniki konkursu, zasad, regulaminu, aby bezpiecznie prowadzić wszelkie działania marketingowe i promocyjne.

Nagrody w konkursach – co z podatkiem?

Czy w konkursach obowiązuje zwolnienie przedmiotowe do kwoty 2000,00 zł (dane na rok: 2018) brutto od wartości jednorazowej wygranej?

Tak, ale nie we wszystkich konkursach!

Art. 21 ust. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1509) stanowi, iż z podatku zwolniona jest:

„(…)wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności;”

Oznacza to, że zwolnienie przedmiotowe dotyczy wyłącznie konkursów i gier organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. Każda inna forma organizacji konkursu, np. przez osoby fizyczne, spółki np. w ramach promocji swoich towarów, czy usług, nie spełniają ww. warunków.

 Konkursy, które Gratifica.pl  organizuje najczęściej, to akcje konsumenckie mające na celu szeroko rozumianą promocję produktów i usług naszych Partnerów. Każda nagroda w takim konkursie podlega opodatkowaniu w przypadku, gdy laureatem jest osoba fizyczna – 10% wartości brutto nagrody, natomiast w przypadku, gdy wygraną przyznajemy osobom prowadzącym działalność gospodarczą, czy osobom prawnym, nagroda stanowi przychód z tytułu prowadzonej przez te podmioty działalności a podatek rozliczany jest po stawce podatku właściwej dla danej firmy.

Bardzo częstą praktyką, mającą na celu jak największy komfort wygrywania w tego rodzaju promocjach, jest ufundowanie przez sponsora nagród ekwiwalentu pieniężnego, z którego opłacany jest wymiar podatku dochodowego za laureata. Przy takim rozwiązaniu należy jednak bezwzględnie pamiętać, że środki na podatek w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych również stanowią formę nagrody. Dlatego przyjęło się tzw. „ubruttowienie” podatku. W takim przypadku, aby wyliczyć kwotę podatku, należy wartość brutto nagrody przemnożyć przez 11,1111%, np. nagroda o wartości 1000,00 zł brutto wraz z dodatkowym świadczeniem pieniężnym z tytułu podatku dochodowego w kwocie 111,00 zł.

Kto jest płatnikiem podatku od nagród?

Obowiązek podatkowy choć teoretycznie spoczywa na laureacie nagrody, w praktyce i bieżącym orzecznictwie, przyjęło się, że płatnikiem podatku jest organizator. Jeśli organizator nie decyduje się jednak na dodatkowe uposażenie nagrody w równowartość podatku dochodowego, winien jest pobrać od laureata równowartość 10% wartości nagrody, wydać nagrodę, a podatek odprowadzić do właściwego dla siebie Urzędu Skarbowego.

Choć organizacja konkursów wydaje się prostsza niż np. loterii, z uwagi niepodleganie tego rodzaju projektów marketingowych pod ustawę o grach hazardowych, warto zlecić organizację tego rodzaju aktywności wyspecjalizowanej agencji marketingu zintegrowanego, która nie tylko przejmie kompetencje organizatora, ale zaplanuje mechanikę, zadba o bezpieczeństwo prawne, zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO, dobierze środki komunikacji marketingowej oraz dobierze, zakupi i wyda nagrody.

Sprawdź już teraz, co możemy zaoferować Twojej firmie!

Chcesz zorganizować konkurs lub loterie?

Pozostałe wpisy
gratifica blog 16
Jak zorganizować sprzedaż premiową i promocyjną?
gratifica blog RODO ZMIANA
RODO - Polityka ochrony danych osobowych w Gratifica Sp. z o.o.
gratifica blog 17
Konkursy i loterie dla konsumentów z wykorzystaniem interaktywnych multikiosków