Jak zorganizować loterię audioteksową

2413d77d 64b1 4a31 97f3 d98483eee584

Organizacja loterii audiotekstowej

Oprócz przewidzianych w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165, z późn. zm.) form gier losowych, takich jak loteria promocyjna, czy loteria fantowa, istnieje również możliwość urządzania loterii audioteksowych (często mylnie nazywanych „audiotekstowymi”). Połączenia audioteksowe (od ang. „audiotex”) to wiadomości SMS oraz połączenia IVR o podwyższonej płatności. Wykorzystanie tego rodzaju infrastruktury, jako kanału dostępowego do gry losowej, powoduje jej jednoznaczną kwalifikację. Połączenia wyżej płatne dla abonenta/uczestnika loterii generują po stronie organizatora promocji zysk i nie muszą (choć mogą) służyć promocji jakichkolwiek produktów, czy usług.

Co powinien wiedzieć każdy organizator loterii audioteksowej w Polsce?

Loteria audioteksowa - definicja?

Loteria audioteksową to forma loterii, w której uczestniczy się przez odpłatne:

  • połączenie telefoniczne,
  • wysyłanie wiadomości tekstowych z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej.

    Kto może zorganizować loterię audioteksową?

Loterie audioteksowe mogą być urządzane wyłącznie przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto udziela zezwolenia na organizację loterii audioteksowej?

Zezwolenia na urządzenie loterii audioteksowej udziela  dyrektor izby administracji skarbowej, na którego obszarze właściwości miejscowej znajduje się podmiot urządzający loterię.

Co powinien zawierać wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii audioteksowej?

1) W przypadku spółki posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;

2) w przypadku spółki, o której mowa w art. 7a ust. 1, odpis umowy lub statutu spółki oraz:

a) numer z odpowiedniego rejestru handlowego państwa siedziby spółki oraz kopię umowy z przedstawicielem albo

b) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oddziału tej spółki;

3) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej;

4) określenie obszaru, na którym planuje się urządzenie loterii;

5) określenie czasu, w którym planuje się urządzenie loterii;

6) bankowe gwarancje wypłat nagród;

7) projekt regulaminu loterii;

8) dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii;

9) aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

W jakim terminie następuje rozpatrzenie wniosku o udzielenie zezwolenia?

Rozpatrzenie wniosku odnoszącego się do loterii audioteksowej następuje w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Na jaki okres zostaje udzielone zezwolenie na urządzenie loterii audioteksowej?

Zezwolenia na urządzenie loterii audioteksowej udziela się na okres trwania loterii, jednak nie dłużej niż na 2 lata.

Co powinien zawierać regulamin loterii audioteksowej?

Co do zasady, regulamin loterii audioteksowej ma taką samą konstrukcję, jak w przypadku loterii promocyjnej, przy czym obowiązkowo wskazuje się w nim numer bramki SMS lub numer IVR oraz wszelkie wymagane przez powiązane przepisy dodatkowe informacje: np. prefiks do bramki SMS, wysokość opłaty za wysłanie SMS lub połączenie wyrażoną przynajmniej w kwocie brutto.

Czy wymagane jest posiadanie gwarancji bankowej?

Podmiot ubiegający się o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii audioteksowej jest obowiązany posiadać gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie loterii.

Ile wynosi opłata za udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii audioteksowej?

Opłata za zezwolenie wynosi 10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej.

Co jest podstawą opodatkowania w loterii audioteksowej?

W przeciwieństwie do loterii promocyjnych, czy fantowych, loterie audioteksowe są opodatkowane Podatkiem Od Gier (POG). Podstawą opodatkowania w loterii audioteksowej jest przychód organizatora loterii. Wysokość podatku ustawodawca określił na 25%.

Czy na organizatorach loterii audioteksowych ciążą dodatkowe obowiązki?

Tak, każdy organizator winien jest składać co miesiąc odpowiednie druki IGH oraz prowadzić ewidencję podstaw opodatkowania. Nie mają takiego obowiązku organizatorzy loterii promocyjnych, czy fantowych, gdyż co do zasady te gry nie powodują przychodu. 

Jeśli macie w planach organizację loterii audioteksowej koniecznie do nas zadzwońcie  lub napiszcie. Na pewno pomożemy!

Gratifica.pl

Skontaktuj się z nami!

Pozostałe wpisy
gratifica blog 15
Różnica pomiędzy konkursem a loterią.
gratifica blog 16
Jak zorganizować sprzedaż premiową i promocyjną?
gratifica blog RODO ZMIANA
RODO - Polityka ochrony danych osobowych w Gratifica Sp. z o.o.